STATUT

STATUT DRUŠTVA

Na redni seji Skupščine Društva za varstvo in vzgojo ptic »Lišček« KRANJ dne 07. Aprila 2000 je bil spremnjen naslov društva. Pravila so bila na predhonih skupščinah usklajena z 8. In 9. Členom zakona o društvih (Ur. List RS št. 609/95) in odločbo ustavnega sodišča v postopku za oceno usatvnosti določb 5., 8. In 10. Člena zakona o društvih.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo za varstvo in vzgojo ptic »Lišček« KRANJ (v nadaljnjem besedilu Društvo) je prostovoljna, samostojna, humana in nepridobitna organizacija, v katero se vključujejo fizične osebe, katerih interes je varstvo in vzgoja ptic, registrirano na področju Občine KRANJ pod pogoji, navedenimi v teh pravilih.

V društvo se lahko vključujejo tudi člani iz drugih krajev Slovenije, kjer še ne obstaja podobno društvo. Organizacije in društva, katerih dejavnost in aktivnost je v smislu zaščite in varstva ptic, lahko sodelujejo v društvu v smislu sponzorstva.

2. člen

Naziv društva je:

Društvo za varstvo in vzgojo ptic «Lišček« KRANJ

Društvo deluje na področju Občine KRANJ

3. člen

Društvo je samostojna organizacija, zasnovana na principih enakopravnosti, solidarnosti, športnega prijateljstva in sodelovanja njegovih članov.

4. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

5. člen

Sedež Društva je na naslovu: Podreber 3 – 4202 Naklo. Žig Društva je okrogle oblike, premera 35 mm. Sredina žiga predstavlja lik ptice, simbol društva, po obodu pa je napis: Društvo za varstvo in vzgojo ptic »Lišček« KRANJ.

6. člen

Društvo deluje v skladu s pravili in ostalimi akti, ki bodo sprejeti na podlagi teh pravil. Delo društva je javno. Skupščina društva javno rešuje in sklepa ter sprejema odloke in sklepe v okviru svojih pristojnosti.

7. člen

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki se ljubiteljsko ukvarja z varstvom in športno vzgojo ptic in ima stalno prebivališče v Občini KRANJ, oziroma iz drugega kraja Slovenije, kjer še ne obstaja podobno društvo. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdorkoli želi postati član društva, mora dati pisno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva in se zaveže plačevati članarino, ter sprejeti in se ravnati v skladu s Pravili društva. Mladoletnik, ki še ni dopolnil 15 let starosti mora imeti za vključitev v društvo pisno soglasje staršev oz. zakonitega zastopnika.

8. člen

Društvo sprejema svoja Pravila in ostale splošne akte v skladu s Pravili Zveze društev za varstvo in vzgojo ptic Slovenije, kjer je včlanjeno in ostalimi splošnimi akti.

9. člen

Člani društva so prostovoljno združeni državljani, katerih interes sta varstvo in vzgoja ptic s področja Republike Slovenije, kakor tudi organizacije in društva (člen 1, 2. odstavek teh pravil) združena na podlagi pogodbe.

Društvo vzdržuje stike neposredno preko svojih članov.

10. člen

Člani plačujejo društvu letno članarino. Višino članarine in rok vplačila določi skupščina društva kot del svojega dohodka.

11. člen

Društvo organizira na območju Občine KRANJ varstvo, zaščito in vzgojo ptic in se pri uresničevanju teh ciljev povezuje z drugimi strokovnimi institucijami.

NALOGE DRUŠTVA

12. člen

Naloge društva so predvsem:

q da skrbi za zaščito in varstvo ptic v naravi, kot del naravnega bogastva oziroma naravnega spomenika, ter del zdrave človekove okolice

q da si prizadeva za dobro vzgojo sobnih ptic s strani članov, na temelju najnovejših strokovnih odkritij iz ornitologije pri ustvarjanju novih ras, vrst, barv in drugega

q da preko svojih članov neposredno razvija in organizacijsko krepi zaščito, varstvo in vzgojo ptic

q da daje vzgled in iniciativo za včlanjevanje novih članov za varstvo in vzgojo ptic na področju Republike Slovenije, kjerkoli so za to dani ustrezni pogoji

q skrbi za napredek in razvoj strokovne in raziskovalne dejavnosti s področja ornitologije, vzreje, prehrane, preventive in zaščite ptic vseh vrst

q določa sporazumno s svojimi člani koledar razstav in tekmovanj ter pomaga in nudi članom strokovno, organizacijsko in administrativno pomoč

q organizira razstave in tekmovanja ptic v okviru Očine KRANJ

q organizira udeležbo in ogled na mednarodnih razstavah in tekmovanjih

q sodeluje pri populariziranju zaščite, varstva in vzgoje ptic s pomočjo raznih sredstev – izvaja propagando

q raziskuje možnosti ter pomaga pri preskrbi s kvalitetno hrano in ustrezno opremo za zimsko krmiljenje zunanjih ptic in za ptice v lasti članov

q organizira in skrbi za dvig strovnih kadrov s pomočjo seminarjev, predavanj itd.

q razvija ustrezno etiko, tovarištvo in disciplino med člani

q združuje in usklajuje delo članov ter skrbi za primerno sodobno vzgojo, prehrano in zdravje ptic

q predstavlja in zastopa svoje interese za varstvo in vzgojo ptic pri sorodnih republiških in mednarodnih organizacij

q po možnosti in po potrebi izdaja strokovne publikacije

q predlaga nadrejenim organom sprejetje zakonskih in drugih predpisov, ki se nanašajo na zaščito, varstvo in vzgojo ptic

q izvaja tudi druge naloge, ki so vsebovane v zakonih in pravilih, kot tudi predpise, ki se nanašajo na zaščito, varstvo in vzgojo ptic.

Sprejeti dokumenti in sklepi so obvezujoči za vse člane društva.

Vsi člani so dolžni izvajati sklepe društva, dolžni so skrbno ter v predpisanem oziroma dogovorjenem roku izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz pravil in ostalih aktov.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

13. člen

Član pridobi članstvo v društvu s pristopom in podpisom pristopne izjave, na podlagi 7. Člena teh Pravil.

14. člen

Pravice članov so naslednje:

q da volijo in so izvoljeni v organe društva

q da povsem samostojno odločajo v zvezi s članstvom v društvu

q da sodeluje pri delu Supščine in drugih organih društva

q da podajo pobude, vloge in pritožbe v obravnavanje društvu

q da imajo pravico uporabe (pod določenimi pogoji) do premoženja (inventar, rekviziti in drugo) društva, kadar se prirejajo razstave in izvajajo druge aktivnosti.

15. člen

Dolžnosti članov so naslednje:

q da izvajajo odredbe teh pravil in ostalih aktov društva

q da redno poravnavajo finančne obveznosti društvu

q dolžni so posvetiti posebno pozornost sprejemanju mladih v članstvo z namenom, da med njimi razvijajo ljubezen do zaščite varstva in vzgoje ptic

q da se vključujejo in organizirajo akcije skupnega pomena za zaščito človekovega okolja na področju kjer delujejo, kot tudi na širšem področju Republike Slovenije

q da ščitijo interese in cilje društva.

16. člen

Prekinitev članstva nastopi:

q s prostovoljnim izstopom

q s črtanjem

q z izključitvijo

q s smrtjo

q s prenehanjem delovanja društva

q Član prostovoljno izstopa iz društva, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu in ob tem poravna vse materialne in finačne obveznosti do društva.

q Člana črta iz evidence predsedstvo, če ta kljub opominu ne plača članarine.

q O izključitvi člana iz društva odloči častno razsodišče s sklepom.

q Član je lahko izključen iz društva v primeru, če se dokaže da dve leti zaporedoma ni izpolnil svojih obveznosti do društva ali pa, če ne upošteva odredb pravil društva in ostalih aktov.

ORGANI DRUŠTVA

17. člen

Organi društva so:

q skupščina

q predsedstvo

q nadzorni odbor

q častno razsodišče

1. SKUPŠČINA:

18. člen

Najvišji organ društva je Skupščina.

Skupščino sestavljajo vsi člani društva.

19. člen

Redna seja Supščine se izvede enkrat letno.

Redno skupščino skliče predsedstvo. O sklicu redne skupščine morajo biti obveščeni vsi člani društva pisno, najmanj 14 dni pred sklicem. Sklicu mora biti predložen dnevni red skupščine.

Izredno zasedanje skupščine skliče predsedstvo po potrebi, na lastno pobudo, ali če to zahteva nadzorni odbor, oziroma 1/3 članov društva.Pobuda oziroma zahteva za sklic izredne skupščine, ki jo predlaga predsedstvo samo, mora biti pisna. V njej mora biti navedena zadeva o kateri skupščina razpravlja. Predsedstvo mora sklicati izredno zasedanje skupščine v roku 30 dni od dneva prejema pisne zahteve. Če tega ne stori, jo lahko skliče predlagatelj sam, ki mora sklicu priložiti dnevni red in ustrezne materiale za razpravo. O sklicu morajo biti obveščeni člani društva pisno, najmanj 8 dni pred izrednim zasedanjem skupščine.

Izredna skupščina sklepa le o zadevi zaradi katere je sklicana.

20. člen

Skupščina oziroma njena seja je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica čalnov Društva. Skupščina sprejema na seji sklepe po sprejetem dogovoru in v soglasju s stališči članov, ter z večino glasov navzočih članov na Skupščini.

Če skupščina v predvidenem začetku ni sklepčna, se zasedanje preloži za 30 minut, nakar veljavno sklepa, če je prisotna vsaj ¼ članov, vendar ne manj kot 10.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so pravilno tajne.

21. člen

Skupščina kot najvišji organ društva:

q skupščina na začetku zasedanja najprej sklepa o dnevnem redu

q sprejema pravila društva, njene spremembe in dopolnitve

q sprejema poslovnik o delu skupščine

q obravnava splošna vprašanja v okviru dejavnosti društva in utrjuje status

q sprejema splošne in druge akte zaradi izvajanja svojih nalog

q verificira in izvoli delegate za skupščino Zveze društev za varstvo in vzgojo ptic Slovenije

q voli in razrešuje člane predsedstva, predsednika društva, nadzorni odbor in člane častnega razsodišča

q določi višino članarine, rok in način zbiranja

q obravnava in sprejema sklepe na podlagi podanih poročil posameznih nosilcev funkcij in komisij v društvu

q odloča o ustanavljanju delovnih skupin

q sprejema finančni načrt prihodkov in izdatkov ter sprejema zaključni račun društva

q imenuje častne člane društva

q odloča o priznanjih posameznim zaslužnim članom, za dosežene uspehe pri delu na področju zaščite, varstva in vzgoje ptic

q skupščina odloča tudi o nakupu in prodaji nepremičnin

q odloča o pritožbah članov glede sklepov organov društva in dokončno odloča o izključitvi iz članstva v pritožbenem postopku

q odloča o prenehanju društva

2. PREDSEDSTVO:

22. člen

Predsedstvo je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

V predsedstvo se volijo osebe, ki imajo izkušnje in strokovno znanje s področja zaščite, varstva in vzgoje ptic. Imeti morajo tudi smisel za organizacijo in moralne kvalitete. Predsedstvo šteje 5 članov in se izvoli na redni letni Skupščini društva. Predsedstvo šteje 5 članov in se izvoli na redni letni Skupščini društva. Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini.

23. člen

Mandatna doba članov predsedstva traja 4 leta. Po izteku štiriletnega mandata in pozitivne ocene opravljenega dela imajo le ti možnost večkratnega ponavljanja mandata.

24. člen

Funkcijo člana predsedstva lahko preneha tudi pred iztekom mandatne dobe in sicer:

q v primeru izstopa iz društva

q v primeru, da skupščina Društva ugotovi njegovo odgovornost za neizvrševanje nalog, ki izhajajo iz njegove fukcije.

V primeru prenehanja opravljanja funkcije člana predsedstva, mora Skupščina najkasneje v roku treh mesecev izvoliti novega člana predsedstva namesto člana, kateremu je rok opravljanja funkcije prenehal.

25. člen

Predsedstvo izvoli iz svojih članov namestnika predsednika, sekretarja, blagajnika, gospodarja in člana z tekočimi zadevami. Predsednika volijo člani neposredno na skupščini. Predsedstvo lahko imenuje strokovne sodelavce.

26. člen

Predsedstvo se sestaja na seji po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.

Sejo predsedstva skliče in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa njegov namestnik.

Predsedstvo odloča na svojih sejah v primeru, če je na seji navzočih več kot polovica članov predsedstva. Sklepi so sprejeti, če je zanj glasovala večina navzočih članov predsedstva.

27. člen

Predsedstvo izvaja predvsem naslednje zadeve oziroma naloge:

q skrbi za izvajane določil Pravil društva ter njegovih splošnih aktov

q izvaja sklepe skupščine ter njihovih organov

q odloča o važnejših vprašanjih, ki so načelnega značaja za delo društva

q upravlja s sredstvi društva (med dvema sejama) skupščine v okviru rednega poslovanja

q sprejema v članstvo člane, ki izpolnujejo pogoje, skladne s temi pravili

q imenuje stalne in občasne komisije zaradi doslednejšega izpolnjevanja nalog društva

q sklicuje seje skupščine in daje poročila o svojem delu – pripravlja gradiva za sejo skupščine

q organizira regionalna posvetovanja

q pripravlja finančno poročilo in predlog finančnega načrta ter zaključnega računa društva

q določa koledar razstav, tekmovanj in drugih prireditev v okviru Občine KRANJ

q pripravlja predloge poslovnika za delo skupščine, predsedstva ter komisij, ki delujejo v okviru društva

q pripravlja predlog pravilnika o delovanju društva

q daje smernice in navodila za izvajanje načrtov in programov, sprejetih na sejah skupščine

q opravlja tudi druge naloge, ki mu jih naloži skupščina

28. člen

Predsedstvo lahko za svoje nemoteno in strokovno delo imenuje stalne in občasne komisije.

Komisije, ki jih imenuje predsedstvo odgovarjajo za svoje delo predsedstvu.

Funkcija člana predsedstva ter članov komisij je volunterska. Predsedstvo pa lahko v posebnih primerih, ko gre za izvedbo posameznih nalog odobri povračilo stroškov.

a) Predsednik in namestnik predsednika:

29. člen

Predsednik društva opravlja istočasno tudi funkcijo predsednika predsedstva. Ta tudi zastopa in predstavlja društvo navzven.

V primeru odsotnosti ali nujne zadržanosti predsednika ga z vsemi pooblastili, pravicami in dolžnosti nadomežča njegov namestnik.

b) Sekretar:

30. člen

Sekretar predsedstva je istočasno tudi sekretar društva. Vodi vso administracijo in pomaga predsedniku v pripravah na sklic skupščine, predsedstva in drugih organov društva.

Sekretar je dolžan organizirati in opravljati tudi vse posle administrativno – tehničnega značaja.

c) Blagajnik:

31. člen

Blagajnik vodi posle materialno – finančnega značaja društva.

Za svoje delo je neposredno odgovoren predsedstu in skupščini društva.

3. NADZORNI ODBOR:

32. člen

Nadzorni odbor izvaja naslednje naloge s področja nadzora in kontrole:

q nadzira izvedbo določil pravil in drugih aktov društva

q nadzira izvedbo sklepov organov društva

q nadzira in skrbi za pravilno in odgovorno izkoriščanje oziroma uporabo sredstev društva

q vodi in nadzira javnost dela društva

33. člen

Nadzorni odbor sestavljajo 3 voljeni člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika.

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Dolžan je vsako leto pred redno skupščine izvesti pregled nad materialnim in finančnim stanjem ter poslovanjem društva, ter podati poročilo na seji skupščine.

Nadzorni odbor ima pravico in dolžnost, da pri eventuelnem odkritju negativnih pojavov zavzame svoje stališče ter o tem seznani organe društva.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Predsednik nadzornega odbora mora biti seznanjen o sklicu seje ter predvidenem dnevnem redu seje predsedstva in je dolžan na seji podajati informacijo o materialno – finančnem položaju.

Predsednik na seji nima pravice glasovanja.

34. člen

Mandatna doba člana nadzornega odbora je 4 leta.

4. ČASTNO RAZSODIŠČE:

35. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli Skupščina. To deluje po disciplinskem pravilniku, ki ga sprejme predsedstvo.

Člani častnega razsodišča izmed sebe izvolijo predsednika.

Mandatna doba članov častnega razsodišča je 4 leta.

36. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:

q kršitve določb Pravil

q nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij društva

q neizvrševanje sklepov organov društva

q dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva

37. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih izreče častno razsodišče so:

q opomin

q javni opomin

q izključitev iz društva

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti član pravico do pritožbe na skupščino društva, kot drugostopni organ. Skupščina v pritožnem postopku dokončno odloči o izključitvi iz članstva.

38. člen

Častno razsodišče je sklepčno, če so prisotni vsi trije člani.

Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.

INFORMIRANJE

39. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo lahko svoje člane obvešča preko oglasne deske ali preko pošte.

Naloga vseh organov v društvu je med drugim tudi ta, da aktivno sodelujejo z uredništvi časopisov, ki objavljajo članke s področja varstva in vzgoje ptic.

Organi društva so dolžni s pomočjo sredstev javnega informiranja (lokalni časopis in lokalna TV) seznanjati javnost o svojih aktivnostih, ki se nanašajo na problematiko zaščite in varstva ptic.

MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

40. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi od prihodkov, ki jih ustvarja in sicer:

q od članarine in pomoči članov ter ostalih občanov

q od sponzorjev

q od stroškov nadomestil za koriščenje premoženja

q od drugih prihodkov

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti zaradi katere je ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

41. člen

Člani so dolžni plačati članarino in druge eventuelne deleže v višini in roku, ki ga določi skupščina.

Sredstva zbrana v okviru organiziranih posebnih akcij, ki jih organizira društvo, razporejajo člani in predsedstvo s posebnim dogovorom.

42. člen

Finančna sredstva društva se razporedijo z letnim finančnim načrtom za finansiranje aktivnosti. Sredstva je možno koristiti le na podlagi finančnega načrta in na podlagi programa, ki ga sprejme skupščina na svoji letni seji. Finančno poslovanje društva se vodi v skladu z obstoječo zakonodajo na tem področju.

Naloge za realizacijo finančnega načrta izda predsednik društva in je tudi neposredno odgovoren za pravilno izvajanje načrta. Predlog delovno – finančnega načrta pripravi predsednik društva, potrdi pa ga Skupščina. Finančna sredstva društva so na žiro računu banke v lastni občini.

43. člen

Finančno poslovanje društva je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v invertarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa predsedstva.

Nepremično premoženje pa se lahko odtuji na podlagi sklepa skupščine.

PRAVILA IN SPLOŠNI AKTI

44. člen

Pravila so najvišji akti društva, ter morajo biti z njimi usklajeni vsi ostali splošni akti.

Predlog pravil je zaradi javne razprave obvezno dostaviti vsem članom. Javna razprava mora biti končana v 30 dneh.

Na podlagi predloženih pripomb ter dopolnitev v javnih razpravah potrdi predlog pravil predsedstvo, ki ga dostavi vsem članom Društva najkasneje v 15 dneh pred dnevom, ki je določen za sejo skupščine. Predloge za spremembo oziroma za dopolnitev pravil lahko poda vsak član društva.

Postopek za spremembo oziroma dopolnitev je enak kot za njegov sprejem.

PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

45. člen

Društvo lahko preneha:

q po sklepu skupščine

q po zakon

46. člen

V primeru prenehanja društva preide njegovo celotno premoženje Društvu za varstvo in vzgojo ptic “Kalinka” iz Tržiča, odnosno najbližjemu sorodnemu društvu, včlanjenemu v Zvezo društev za varstvo in vzgojo ptic Republike Slovenije.

Eventuelna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen

Organi predvideni s temi pravili morajo biti ustanovljeni najkasneje v 6 mesecih po sprejemu teh pravil. Prav tako morajo biti v tem roku sprejeti tudi vsi ostali akti društva.

48. člen

Pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina. S sprejemom teh pravil prenehajo veljati vsi dosedanji akti društva.

KRANJ; 7. aprila 2000